Pozvánka na člesnskou schůzi

Vážení sousedé,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne 21. května 2024 v 18:00 v jídelně Gymnázia Nad Alejí.

Program členské schůze:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Návrhy kandidátů do orgánů bytového družstva
 4. Zpráva o činnosti představenstva
 5. Zpráva mandátové komise o účasti
 6. Zpráva o hospodaření bytového družstva
 7. Zpráva Kontrolní a revizní komise
 8. Volba členů Představenstva
 9. Volba členů Kontrolní a revizní komise
 10. Rozhodnutí o schválení nerozděleného zisku a hospodářského výsledku za rok 2023
 11. Návrh odměn představenstvu
 12. Návrh odměn kontrolní a revizní komisi
 13. Návrh a schváleni výše plateb do Fondu oprav
 14. Schválení rozpočtu pro rok 2024
 15. Návrh záměru rozpočtu pro rok 2025
 16. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Pokud se nebudete moc zúčastnit, pověřte zastupováním jiného člena domácnosti či člena družstva a to písemně plnou mocí.