Pronájem družstevního bytu

Co je zapotřebí pro povolení podnájmu?

1. žádost od nájemce – Žádost o povolení podnájmu
2. písemné prohlášení budoucího podnájemce
Prohlášení budoucího podnájemce
3. písemné prohlášení nájemce
Prohlášení nájemce

Po udělení povolení pak ještě do 7 dnů

4. kontaktní údaje všech podnájemců

Povolení podnájmu se uděluje maximálně pro dobu jednoho roku. Před uplynutím této doby (nejlépe dva měsíce předem) je třeba o povolení opět zažádat.


Povolení podnájmu je se řídí zněním nových stanov, kde se ve článku 44. odstavci 5. uvádí:

(5) Družstevní byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jedině s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na dobu 1 (jednoho) roku ve vztahu ke konkrétní osobě podnájemce, s tím, že může být po uplynutí této doby znovu udělen vždy opět na dobu nejdéle 1 (jednoho) roku.

Nájemce je povinen k žádosti o udělení souhlasu k podnájmu přiložit:

  1. písemné prohlášení budoucího podnájemce, že byl se všemi předpisy družstva týkajícími se užívání družstevního bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti a včetně domovního řádu, seznámen a že se zavazuje, společně s dalšími podnájemci, po dobu podnájmu ustanovení výše zmíněných předpisů dodržovat. Písemné prohlášení musí obsahovat jmenný seznam všech podnájemců.
  2. písemné prohlášení nájemce, že pro případ nedodržování ustanovení výše zmíněných předpisů podnájemci bude v podnájemní smlouvě dohodnuta výpovědní lhůta 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci.

Bez předložení uvedených prohlášení nemůže být souhlas družstva s podnájmem vydán. Představenstvo je povinno rozhodnutí vydat do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení písemné žádosti. Pokud se představenstvo družstva rozhodne souhlas s podnájmem neudělit, musí být součástí rozhodnutí konkrétní zdůvodnění zamítavého stanoviska. Bez konkrétního zdůvodnění je zamítavé stanovisko představenstva družstva neúčinné.

V případě nesouhlasu nájemce se zdůvodněním zamítavého stanoviska představenstva družstva se může nájemce odvolat k členské schůzi. Po udělení souhlasu s podnájmem je povinen nájemce sdělit představenstvu do 7 (sedmi) dnů od uzavření podnájemní smlouvy kontaktní údaje všech podnájemců v rozsahu :
jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo cestovního pasu a stát, který jej vydal, kontaktní telefon, email, případně datovou schránku. Pokud nájemce nedodá včas kontaktní údaje podnájemců, má bytové družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak by to bylo považováno za porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu.