Rekonstrukce a úpravy bytu

Byt je majetkem Bytového družstva, proto musí majitel (bytové družstvo) o stavebních úpravách vědět a předem je schválit.

Konkrétně o tom hovoří stanovy ve článku 44 Základní práva a povinnosti člena bytového družstva jako nájemce družstevního bytu, v odstavci (2):

(2) Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu bytového družstva, uděleného představenstvem, pokud si rozhodnutí nevyhradí členská schůze, dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se jednalo o závažné porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu, přičemž by bytové družstvo bylo oprávněno také požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad odstranil. Pokud byl písemný souhlas udělen, dojedná nájemce s bytovým družstvem písemně postup prací tak, aby byly dodržovány příslušné právní předpisy a nebyli zatěžováni stavebními pracemi ostatní uživatelé bytů nad míru přiměřenou. Bytové družstvo je oprávněno kontrolovat postup prací a uplatňovat dodržování právních předpisů.


Představenstvo povolí rekonstrukci bytu za předpokladu dodržení těchto podmínek:

 1. Budou dodrženy požadavky vyplývající z platné legislativy, tj. ze stavebního povolení či z podobného povolení vydaného orgánem státní správy
 2. Během celé rekonstrukce bude respektovat domovní řád, tj. zejména bude respektován noční klid a klid ve dnech pracovního volna a klidu
 3. Při provádění stavebních prací budou v chráněném vnitřním prostoru stavby v obytných místnostech stavebně sousedících bytů dodrženy hygienické limity akustického tlaku A 55 dB v době od 7,00 do 21,00 hodin v nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 4. Stavební práce budou probíhat výhradně v pracovní dny v době od 7 do 21 hodin.
 5. Bude dodržován pořádek ve společných prostorech domu a to každý den po dokončení prací
 6. Stavebník zajistí odvoz odpadu vlastní způsobem, tzn., nebude používat společné kontejnery na odpad ani cokoliv odkládat v jejich okolí
 7. Nájemníci dotčeného domu a domů sousedních budou předem a po celou dobu rekonstrukce informováni písemně na nástěnce o prováděné rekonstrukci, o datu zahájení a ukončení rekonstrukce a o kontaktu na zodpovědnou osobu z řad uživatelů bytu
 8. Rekonstrukce odvětrávání jádra (koupelna, wc a kuchyně) bude bez větráku, tj. „nenucené“.
 9. Bude zachován rozvod společné antény (STA) včetně zásuvky pro anténní kabel
 10. Při případné výměně radiátorů budou zachovány parametry tepelného výkonu odpovídající stávajícím radiátorům a zajištěno přemístění měřidel firmou ISTA
 11. Nebude nijak zasahováno do nosných stěn a prvků
 12. Bude doložena revizní zpráva k rozvodům elektřiny

Po dokončení rekonstrukce bude zástupci představenstva provedena kontrola celkového provedení. Neschválené závadové úpravy budou odstraněny na vlastní náklady stavebníka.