Zápis ze Členské schůze BD Brunclíkova 1828-30 konané dne 21. 9. 2021

1. Zahájení členské schůze

2. Volba mandátové a návrhové komise – Zvolena mandátová komise ve složení Krocová, Urbanová

3. Zhodnocení činnosti představenstva

 • dezinfekce prostor během covidu
 • Ukončení rekonstrukce sklepů
 • Hodnocena vlhkost ve sklepích na severní stěně a plán na izolaci
 • Zrušení nájemní smlouvy na pozemek před domem
 • Podklady pro sčítání obyvatel řešeno předsedou
 • Vyměněn HUP pro domy č. 7 a 9
 • Administrativa: 4 převody družstevních podílů, 11 schvalených podnájmů přestože reálně asi více, 2 vyjádření k rekonstrukci, 2 nepovolené rekonstrukce, 2 vyjádření k exekuci, + fyzická schůzka představenstva, 18 hlasování.
 • Poděkování za zachování příjemného bydlení a dobrou platební morálku

Hlasování č1

Členská schůze bere na vědomi činnost představenstva za uplynulé období

36 Pro / 0 proti / 1 zdrželo

 

4. Zpráva mandátové komise o účasti

37 přítomných / z toho 9 plných mocí  – Prohlášení usnášení schopnosti

 

5. Zpráva o hospodaření bytového družstva

Zpráva z hospodářské činnosti:

 • Zhodnocení investice do sklepů (zhodnocení nemovitosti)
 • Rozvaha k rozpočtu a návrh k převodu

Hlasování č2

Členská schůze přijímá zprávu o hospodaření BD.

36 Pro / 0 proti / 1 zdrželo

 

6. Zpráva Kontrolní a revizní komise

 • KK se účastní na diskuzích a dozírá na činnost představenstva
 • poděkování T. Cihlové za aktivní účast na jednání představenstva
 • KK oceňuje fungování ve složité době, speciálně rekonstrukce sklepů je velice pozitivně kvitována
 • Žádná stížnost nebyla postoupena KK ze strany nájemníků
 • Podpora převodu nespotřebovaný prostředků do rezerv

Hlasování č3

Členská schůze přijímá zprávu KK.

36 Pro / 0 proti / 1 zdrželo

 

7. Rozhodnutí o schválení nerozděleného zisku a hospodářského výsledku za rok 2020

Členská schůze schvaluje uložení nespotřebovaných příspěvků do fondu oprav roku 2020 ve výši  ve výši Kč 559 279, 64 Kč do nerozdělených prostředků „vlastní zdroje na údržbu a investice“ k použití v dalších letech.

Hlasování č4

36 Pro / 0 proti / 1 zdrželo

 

8.Návrh odměn představenstvu a kontrolní a revizní komisi za rok 2020

Hlasování o návrhu odměny představenstvu v setrvalé výši pro roku 2021

Hlasování č5

36 Pro / 0 proti / 1 zdrželo

Návrh z pléna na valorizaci o inflaci na 94500 Kč pro představenstvo a pro KK 29500Kc. Navýšení se bude reflektovat v návrhu odměn pro příští období.

 

9. Schválení rozpočtu pro rok 2021

Členská schůze schvaluje předložený rozpočet na r. 2021

Hlasování č6

36 Pro / 0 proti / 1 zdrželo

 

10. Návrh záměru rozpočtu pro rok 2022

Hlasování č7

Členská schůze schvaluje předložený návrh rozpočtu na r. 2022

36 Pro / 0 proti / 1 zdrželo

 

11. Návrh a schváleni výše plateb do Fondu oprav

Hlasování č9

Členská schůze schvaluje platbu do fondu oprav v současné výši.

37 Pro / 0 proti / 0 zdrželo

 

12. Doplňovací volba člena kontrolní komise

T. Prunar přednesl členské schůzi informaci o své rezignaci na post v Kontrolní komisi.

Pan Immer byl navržen jako kandidát na doplnění KK .

Hlasování č. 10

Členská schůze volí pana Immera jako člena kontrolní komise

36 Pro / 0 proti / 1 zdrželo

 

DISKUZE A JINÉ

 • sušárna v č7 bude zvelebena brigádou, zbylé věci budou odstraněny představenstvem
 • špendlík před domem – vznést dotaz na město jako správce
 • Dveře u výtahů – magnet / zavírací mechanismus
 • Dveřní aretace – vyměnit pro nefunkčnost či instalovat nový 7./11.  Vpředu i vzadu.
 • Peče o malozahrádku svépomocí – představenstvo muůže proplatit předschválené reálné náklady na sazenice apod.